Partnerzy serwisu:
Zamawiający według własnego uznania ma prawo przewidzieć zmianę terminu realizacji całego zamówienia lub określonych jego części, jeśli określi warunki takich zmian.

Pytanie:

Organizujemy przetarg nieograniczony na wykonanie budowy budynku. Zamawiający określił gwarancję na 60 miesięcy, wykonanie 12 miesięcy. Kryterium oceny ofert to 85% - cena oraz 15% - termin wykonania. Pozostaje kwestia zmian umowy przywdzianych w projekcie umowy, w zakresie możliwości zmiany terminu wykonania umowy w związku z zaistnieniem określonych przesłanek. Do jakiego zakresu można przewidzieć zmiany terminu realizacji zamówienia zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w przypadku, gdy termin realizacji jest kryterium oceny ofert?

Odpowiedź:

Okoliczność, że termin wykonania zamówienia stanowił kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pozostaje bez wpływu na dopuszczalność dokonania jego zmiany w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie zawartej z wybranym wykonawcą w stosunku do treści jego oferty, polegająca na jego przedłużeniu stanowi bez wątpienia zmianę o charakterze istotnym, podlegającą reżimowi wynikającemu z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. O konieczności takiego zakwalifikowania przedmiotowej zmiany przesądza w szczególności okoliczność, że termin wykonania zamówienia stanowił kryterium oceny ofert, a zatem miał wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty. Zobacz: Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

Należy zważyć, że ustawodawca we wskazanym przepisie, co do zasady zakazał dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Możliwe to będzie jedynie wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną poniższe przesłanki:

1. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. określił warunki takiej zmiany.

A zatem zamawiający według swego uznania ma prawo przewidzieć zmianę terminu realizacji całego zamówienia lub określonych jego części, pod warunkiem, że określi warunki takich zmian. Przy czym skrócenie terminu wykonania zamówienia uznawane jest jako zmiana nieistotna i dlatego nie podlega obostrzeniom wynikającym z treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Uwaga!

W przypadku zamówień na roboty budowlane jako przykładowe warunki uzasadniające przedłużenie terminu wykonania prac można wskazać zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych i wodnych utrudniających wykonanie umowy, czy też wstrzymanie robót z powodu okoliczności zaistniałych po stronie zamawiającego.

Podstawa prawna:

- art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).