Partnerzy serwisu:
Zamawiający według swego uznania może udzielić wyjaśnień na wszystkie lub wybrane wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub pozostawić je bez rozpoznania.

Pytanie:

Upłynął termin na zadawanie pytań do siwz 10 czerwca, jednakże zamawiający zmienił treść specyfikacji 11 czerwca dokładając wymóg dostarczenia pewnego oprzyrządowania. Wykonawca zadał pytanie 12 czerwca do przedmiotowej zmiany. Czy udzielić odpowiedzi na takie pytanie czy jest ono złożone po terminie?

Odpowiedź:

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin ten nie ulegnie wydłużeniu nawet w sytuacji, gdyby dokonując zmian w siwz zamawiający przedłużył termin składania ofert. Nie ulega zatem wątpliwości, że wszystkie pytania zadane po 10 czerwca uznać należy jako złożone po terminie.

W przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie uregulowanie zawarte w art. 38 ust. 1a ustawy Pzp, zgodnie z którym "Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania". Zobacz: Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

Jak wynika z tego przepisu, w zaistniałej sytuacji zamawiający według swego uznania może udzielić wyjaśnień na wszystkie lub wybrane wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub pozostawić je bez rozpoznania.

Podstawa prawna

. art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
  Komisja przetargowa - ustawa Pzp.
 • Zakup książek to też zamówienie publiczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami pod pojęciem zamówień publicznych należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
  Zakup książek to też zamówienie publiczne.
 • Kryterium jakości opinii prawnej

  Zamówienia publiczne
  Piotr Wiśniewski
  Jeden z zamawiających zdecydował się na innowacyjne opisanie kryterium jakości, zgodnie z którym wykonawcy mieli wziąć udział w egzaminie, który sprawdza ich wiedzę na temat przedmiotu zamówienia.
  Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
 • Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób należy oceniać oferty w oparciu o ustalone kryteria. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego rozwiązania należy więc opierać się na naczelnych zasadach ustawy Pzp, a w szczególności zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników postępowania.