Partnerzy serwisu:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pod pojęciem zamówień publicznych należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzuje, że zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. zwolniony jest z obowiązku stosowania procedur określonych ustawą. Brak obowiązku stosowania ustawy PZP nie zwalnia jednak bibliotek z obowiązku określenia własnych procedur dotyczących udzielania zamówień na zakup książek.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie, o którym mowa w art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, musi być udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]

Powyższe zasady udzielania zamówień dotyczą również zakupu książek i powinny być zagwarantowane w wewnętrznych regulaminach określających procedury zapewniające równe traktowanie podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia jak i transparentność stosowanych procedur zakupowych.

Obowiązek zamawiającego

Przejawem transparentności i jawności procedur jest obowiązek (1) aby podmiot prowadzący działalność kulturalną zamieścił niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia - dotyczy zamówień o wartości powyżej 30.000 .

Powyższy obowiązek może być zastosowany przez zamawiającego również do zamówień o wartości nie przekraczającej progu 30.000 . Należy bowiem pamiętać, że wyłączenie spod rygorów ustawy PZP zamówień na zakup książek o wartości poniżej 30.000 nie oznacza, iż zamówienia te mogą być udzielane pierwszym "napotkanym" wykonawcom. Zamawiający powinien każdorazowo dołożyć należytej staranności aby wydatki dokonywane były w sposób celowy i oszczędny.

 

(1)Patrz art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Zamawiający może żądać próbek, opisów lub fotografii przedmiotu zamówienia, a ich autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.
  Jednostka zamawiająca ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia prezentacji dotyczącej oferowanych przez nich usług, dostaw.
 • Kryterium jakości opinii prawnej

  Zamówienia publiczne
  Piotr Wiśniewski
  Jeden z zamawiających zdecydował się na innowacyjne opisanie kryterium jakości, zgodnie z którym wykonawcy mieli wziąć udział w egzaminie, który sprawdza ich wiedzę na temat przedmiotu zamówienia.
  Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
 • Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Zamawiający zwraca wadium bez zbędnej zwłoki, po ustaniu powodów do jego przetrzymywania.
 • Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Składając ofertę w przetargu ogłoszonym po 19 października 2014 r. wykonawca musi uwzględnić zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 18 września 2014 r. poz. 1232. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie nowych zasad związanych z odpowiedzialnością podmiotów użyczających swojego potencjału na rzecz wykonawcy składającego ofertę.