Partnerzy serwisu:
Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Pytanie:

W celu przygotowania konferencji mamy zamiar zawrzeć umowę na udostępnienie powierzchni części budynku (są to głównie sale konferencyjne) wraz z mediami oraz sprzętem (rzutniki, mikrofony itp.). Czy do udzielenia tego typu zamówienia powinniśmy zastosować art. 4 pkt. 8 czy też może art. 4 pkt. 3 lit i ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający zamierza nająć nieruchomości i wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zastosowanie znajdą wyłączenia zarówno z art. 4 pkt 8, jak i art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Pzp.

Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Jednocześnie przepisy ustawy nie znajdą zastosowania w odniesieniu do zamówień polegających na nabyciu praw własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu - często odnoszących się do wynajmowania powierzchni biurowych albo sal konferencyjnych/wykładowych. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]

W tej sytuacji należy jednak pamiętać, o tym, że art. 4 pkt 8 ustawy Pzp pełni niejako rolę "nadrzędną" i jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro zamawiający nie musi w ogóle stosować do udzielenia zamówienia przepisów ustawy Pzp , w tym również analizować możliwości zastosowania innych włączeń z art. 4. Z tego względu sugerowałabym przyjęcie art. 4 pkt 8 jako podstawy prawnej udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Podstawa prawna

- art. 4 pkt 8, art. 4 pkt 3 lit. i) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 • Zakup książek to też zamówienie publiczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami pod pojęciem zamówień publicznych należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
  Zakup książek to też zamówienie publiczne.
 • Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Zamawiający może żądać próbek, opisów lub fotografii przedmiotu zamówienia, a ich autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.
  Jednostka zamawiająca ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia prezentacji dotyczącej oferowanych przez nich usług, dostaw.
 • Kryterium jakości opinii prawnej

  Zamówienia publiczne
  Piotr Wiśniewski
  Jeden z zamawiających zdecydował się na innowacyjne opisanie kryterium jakości, zgodnie z którym wykonawcy mieli wziąć udział w egzaminie, który sprawdza ich wiedzę na temat przedmiotu zamówienia.
  Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
 • Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Zamawiający zwraca wadium bez zbędnej zwłoki, po ustaniu powodów do jego przetrzymywania.