Partnerzy serwisu:
Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień uzupełniających (których wartość w przypadku usług nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego a w przypadku dostaw 20 %) wystarczającym jest aby przedmiot zamówienia uzupełniającego był zgodny z zamówieniem podstawowym np. w przypadku gdy zamówienie podstawowe dotyczy usługi sprzątania sal konferencyjnych możliwe jest zlecenie w ramach zamówienia uzupełniającego wykonanie usługi sprzątania w salach wykładowych czy na terenie zewnętrznym sprzątanych budynków.

Natomiast aby skorzystać z instytucji prawa opcji zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia jaki zostanie w ramach opcji zlecony do wykonania wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prawo opcji nie jest zatem w żadnym razie instytucją, która pozwala procentowo rozszerzać zakres zamówienia podstawowego. Zamawiający nie może traktować opcji jako rozwiązania formalno - prawnego umożliwiającego zrealizowanie zamówienia publicznego w zakresie wykraczającym po za opis zawarty w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]

Korzystając z prawa opcji zamawiający ma możliwość zwiększenia zakresu zamówienia - nie ma prawa stosowania prawa opcji do zmniejszenia zakresu zamówienia.

W przeciwieństwie do zamówień uzupełniających, które wystarczy, że są zgodne z zamówieniem podstawowym, w przypadku opcji jej przedmiot musi być elementem opisu przedmiotu zamówienia. Zamierzając skorzystać z prawa opcji zamawiający musi uprzednio w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisać precyzyjnie zakres jakiego prawo opcji dotyczy. Natomiast wzór umowy powinien zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

Prawo opcji nie może prowadzić do zmniejszenia przejrzystości zakresu udzielanego zamówienia publicznego. Zamawiający musi dokonując opisu przedmiotu zamówienia zagwarantować wykonawcy, pewną wielkość zapotrzebowania, która zostanie przez niego zakupiona. Ewentualne zwiększenie ponad określone minimum może stanowić właśnie opcję uzależnioną od decyzji zamawiającego.

Instytucja prawa opcji wymaga precyzyjnego określenia poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie kalkulacji ceny składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty. Zobacz: Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie

Zasadą jest, że wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania w przypadku gdy zamawiający nie skorzysta z opcji przewidzianej w umowie. Prawo opcji ma neutralny wpływ na obowiązek wykonania zakresu objętego zamówieniem podstawowym, do którego zakupu zadeklarował się zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Instytucja prawa opcji w praktyce udzielania zamówień publicznych nie jest powszechnie wykorzystywana. Sytuacja taka wynika przede wszystkim z konieczności pełnego opisania wymogów dotyczących opcji już na etapie prowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zamówienia podstawowego podczas gdy w przypadku zamówień uzupełniających wystarczającym jest samo wskazanie, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Komentarze