Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wykonawcy nie wolno polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.

Pytanie:

W postępowaniu na usługi cateringowe wykonawca - w celu wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności - złożył pozwolenie innego podmiotu na prowadzenie działalności gastronomicznej. Czy miał prawo tak postąpić? Czy powinien dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego? Czy można udostępniać innym podmiotom pozwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp? Co w sytuacji gdyby wykonawca wskazał, że część świadczenia będzie realizowana przy pomocy podwykonawców?

Odpowiedź:

W mojej ocenie, jeżeli przedmiot zamówienia publicznego wymaga posiadania uprawnień niezbędnych do jego wykonania, wykonawca nie może dla spełnienia tego warunku polegać na uprawnieniach posiadanych przez podmioty trzecie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobacz: Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp warunki tam przewidziane - tj. odnośnie "posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania" musi spełniać wykonawca zamówienia publicznego. Nie może w tym zakresie powoływać się (stosownie do brzmienia przywołanego art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) na zdolności innych podmiotów, ponieważ przepis ten nie dotyczy wskazanego warunku.

W art. 26 ust. 2b ustawy Pzp nie przewidziano, aby wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.

Podstawa prawna

- art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).