Partnerzy serwisu:
Zastrzeżenie przez wykonawcę umowy konsorcjum - w świetle przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy Pzp - nie zwalnia zamawiającego z obowiązku zbadania skuteczności oraz zasadności takiego zastrzeżenia.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi postępowanie o zamówienie ogłoszone przed nowelizacją ustawy Pzp. Jeden z wykonawców załączył do oferty umowę konsorcjum, która nie była wymagana i dodatkowo zastrzegł ją jako stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Co zamawiający powinien zrobić w takiej sytuacji?

Odpowiedź:

Zamawiający powinien w tej sytuacji poprosić wykonawcę o wyjaśnienie dlaczego uznał umowę konsorcjum za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zastrzeżenie przez wykonawcę umowy konsorcjum (pomimo nie wymagania jej złożenia) - w świetle przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy Pzp - nie zwalnia zamawiającego z obowiązku zbadania skuteczności oraz zasadności takiego zastrzeżenia. Umowa taka staje się bowiem częścią dokumentacji postępowania (nie usuwa się jej z tego powodu, że jest "dodatkowa"), jako złożona z ofertą wykonawcy. Zobacz: Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

Zamawiający powinien zatem zwrócić się do wykonawcy o szczegółowe uzasadnienie uznania umowy konsorcjum za tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie można też wykluczyć, że w samej umowie są postanowienia wskazujące na objęcie ją poufnością. Niezbędne jest wyjaśnienie wątpliwości w tym zakresie, aż do uzyskania wystarczającej wiedzy.

Podkreślić należy, że czynność odtajniania musi być przeprowadzana ze szczególną starannością ze względu na jej nieodwracalność. Raz ujawnione informacje nie mogą potem stać się ponownie niejawne.

Podstawa prawna

- Art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.);

- Art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).