Partnerzy serwisu:
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady budynku wygasają po upływie trzech lat, zaś wady fizyczne po upływie roku licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.

Pytanie:

Ile wynosi (w miesiącach lub latach) okres rękojmi w przypadku umowy na roboty budowlane dotyczącej wymiany kotła instalacji grzewczej oraz montażu kolektorów słonecznych. Ponadto jakie są ewentualnie konsekwencje za zwrot wadium po upływie 15 dni od daty upływu rękojmi za wady?

Odpowiedź:

Zagadnienia przedstawione w pytaniu należy rozpatrywać przez pryzmat przede wszystkim przepisów kodeksu cywilnego, ponieważ dotyczą one w głównej mierze realizacji umowy. W przedmiotowym przypadku umowa dotyczy roboty budowlanej polegającej na wymianie kotła instalacji grzewczej oraz montażu kolektorów słonecznych. Stosownie do przepisów kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu (tu zamawiającemu) wydana. Natomiast gdy chodzi o wady budynku rękojmia wygasa po upływie lat trzech. Zobacz: Czy termin obowiązywania rękojmi można przedłużyć? Sprawdź!

Uwaga!

Według prawa budowlanego budynek jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Upływ tych terminów nie wyłącza jednakże wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wykonawca wadę podstępnie zataił. To uregulowanie ustawowe terminów rękojmi obowiązuje, o ile nie zostało zmodyfikowane (rozszerzone, ograniczone lub wyłączone) przez strony w danej umowie (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2005 r., sygn. akt II CK 28/2005). Oznacza to, że strony mogą umówić się co do innego, dłuższego okresu, po którym wygasną uprawnienia z tytułu rękojmi.

Rachunek bankowy

Odnosząc się do drugiej części pytania trzeba zwrócić uwagę na obowiązek zamawiającego przechowywania zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym. W takiej sytuacji zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. Będzie ono pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Podstawa prawna

.art. 147 ust. 2, art. 148 ust. 5, art. 151 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); .art. 481, art. 568 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121); .art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).