Partnerzy serwisu:
W przypadku łącznego szacowania zamówień należy przeanalizować wymogi stawiane poszczególnym wykonawcom w odniesieniu do każdego szkolenia i połączyć tylko te, które może wykonać ten sam wykonawca.

Pytanie:

W 2012 roku Gmina Cieszyn była beneficjentem projektu pod nazwą Moja Szkoła, realizowanego ze środków UE. W ramach tego projektu przewidziane było prowadzenie zajęć dodatkowych dla różnych grup uczniów (klasy 1-3) np. podnoszenie wiedzy matematycznej, plastycznej itp. Szacując wartość zamówienia, podzielono projekt pod kątem zakresu tematycznego (przedmiotowo) i np. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - przetarg; zajęcia logopedyczne - przetarg. Jednak dla pozostałych grup tematycznych nie prowadzono postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż żadna z wydzielonych przez beneficjenta części np. zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze itd. nie przekraczała wartości 14.000 euro.

Dla realizacji poszczególnych części zamawiający wybierał wykonawców w oparciu o regulamin wewnętrzny. Instytucja Kontrolująca stwierdziła jednak naruszenie art. 32 ustawy Pzp, poprzez celowe dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp. Uzasadniliśmy, że nie zachodzi tożsamość przedmiotowa zamówienia, gdyż każdy przedmiot (matematyka, plastyka, muzyka) porusza inne obszary wiedzy. Instytucja kontrolująca stoi jednak na stanowisku, że ponieważ jest to nauczanie początkowe w klasach 1-3, taki podział nie ma tutaj znaczenia ani uzasadnienia, gdyż nauczyciele są przygotowani do wszechstronnej pracy z dziećmi.

Obecnie otrzymaliśmy decyzję z wezwaniem do zapłaty korekt wynikających z naruszenia ustawy Pzp. Czy dopuszczalny jest podział zamówienia na części, z których każda stanowić będzie odrębne postępowanie, jeżeli chodzi o dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów i zakresów jak np. matematyka, plastyka, muzyka, przyroda itp. mimo, że projekt realizowany był w klasach 1-3? Zobacz: Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

Odpowiedź:

Przyjmuje się, że obowiązek łącznego szacowania zamówień w sytuacji opisanej w pytaniu wystąpić mógłby wtedy, gdy dana grupa szkoleń o podobnej tematyce jednocześnie mogła być wykonana przez jednego wykonawcę, czyli w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozumianego jako całość. Przy czym nie chodzi tu o wykonawcę zdolnego będącego podmiotem świadczącym usługi pośrednictwa w organizacji szkoleń.

Należy przeanalizować wymogi stawiane poszczególnym wykonawcom w odniesieniu do każdego szkolenia i połączyć tylko te, które może wykonać ten sam wykonawca. Istotne znaczenie ma tematyka szkoleń czyli ich przedmiot.

Tematyka szkoleń

Zamawiający udzielając zamówień na szkolenia, powinien pogrupować je przede wszystkim według kryterium tematycznego i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę. Te szkolenia, które swym zakresem obejmują taką samą lub podobną tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, w sytuacji, gdy mogą one być zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie. Wówczas ich wartość powinna zostać oszacowana łącznie.

Natomiast, gdy przedmiotem zamówienia są szkolenia o różnej tematyce i jednocześnie nie można ich udzielić jednemu wykonawcy, po przeprowadzeniu jednego postępowania, powinny być one traktowane jako odrębne zamówienia. Przy zastosowaniu względem takich zamówień wyłączenia ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp nie dojdzie do nieuprawnionego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

Zdolności wykonawcy

Ocena, czy dokonany podział miał faktycznie uzasadnienie wymaga konkretnej wiedzy dotyczącej tematyki i warunków wykonywania szkoleń sam fakt, że były one adresowane do tej samej grupy odbiorców nie przesądza jeszcze o ich tożsamości. Trzeba poddać merytorycznej analizie okoliczność czy osoba wykonująca dane szkolenie faktycznie mogła była wykonać inne oddzielone. Jeżeli tak, wówczas zarzuty kontroli okażą się zasadne.

Z kolei, aby udowodnić uprawnione rozdzielenie szkoleń, należy korzystając z opinii Urzędu Zamówień Publicznych wykazać, że nie zaszła w stosunku do udzielonych zamówień zarówno tożsamość przedmiotowa (tematyczna) , jak również, że rozdzielone szkolenia nie mogły być wykonane przez tego samego wykonawcę (tożsamość podmiotowa) .

Podstawa prawna:

art. 32-34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Obowiązek złożenia oświadczenia w zakresie określonym przez art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy czynności wykonanych od momentu wszczęcia (ogłoszenia) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma zatem zastosowania do czynności wykonanych na etapie przygotowania postępowania. Kiedy składać oświadczenie?
  Oświadczenie o wyłączeniu z postępowania może być złożone po zidentyfikowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów, zamawiający będzie mógł zastosować jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy cenę realizacji zamówienia.
  Kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy.
 • Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

  Komunikaty
  oprac. Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. www.kancelariazp.pl
  Czy wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego ma możliwość podważenia twierdzenia zamawiającego dotyczącego opóźnienia we wniesieniu wadium?
  Termin składania ofert
 • Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

  Zamówienia publiczne
  oprac. Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Czy zamawiający jest uprawniony do badania ważności umowy konsorcjum przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej i czy może on odrzucić ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli uzna, że zawarta przez nich umowa konsorcjum jest nieważna?
  Konsorcjum