W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Justyna Andała-Sępkowska
20.01.2015 11:14
A A A
Zamówienie z wolnej ręki.

Zamówienie z wolnej ręki. (Fot. Shutterstock)

Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Pytanie:

Czy postępowanie na dostawę wody i odprowadzenie ścieków przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp musi być poprzedzone zamieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie ZP o zamiarze zawarcia umowy? Co zrobić jeśli zawarto wcześniej umowę bez przeprowadzenia procedury? W jaki sposób oszacować wartość tego zamówienia biorąc pod uwagę zawarcie umowy na czas nieokreślony na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

W regulacji art. 66 ust. 2 ustawy Pzp dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej:

- nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

- określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

- uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;

- nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia. Zobacz: Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Jest to instytucja fakultatywna, zależna od woli zamawiającego, konsekwencją jej zastosowania jest zwiększona ochrona prawna przed unieważnieniem zawartej umowy oraz skrócenie terminów na wniesienie odwołania.

W pierwszej kolejności należy potwierdzić właściwość wyboru trybu zakupowego, którym w odniesieniu do zamówień na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, w okolicznościach istnienia monopolu naturalnego, jest tryb zamówienia z wolnej ręki. Zastosowanie znajduje tu przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp. Zgodnie z nią zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Podstawa prawna:

- art. 34 ust. 3 pkt 1, art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 1 pkt. 1a, art. 67 ust. 3 pkt. 1 lit. a), art. 142 ust. 1, art. 143 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne