Partnerzy serwisu:
Dowodem w wyjaśnianiach co do rażąco niskiej ceny może być dokument potwierdzający nabycie niektórych towarów po określonych cenach.

Pytanie:

Czy w obecnym stanie prawnym zamawiający tworząc wezwanie do wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny musi wskazać elementy mające wpływ na wysokość ceny, o które pyta. Co należy rozumieć pod pojęciem dowodów? Czy wystarczające będą np. wyczerpujące kalkulacje przedstawione przez wykonawcę w treści pisma zawierającego wyjaśnienia?

Odpowiedź:

W wezwaniu o złożenie wyjaśnień dotyczącym zaoferowanej ceny wystosowanym na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający powinien wskazać elementy mające wpływ na wysokość ceny.

W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych w opinii prawnej pt.: "Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych". Stwierdzono, w niej, że zamawiający powinien wskazać w wezwaniu precyzyjnie i wyraźnie wskazać zakres żądanych przez niego wyjaśnień. Jednakże podkreślić trzeba, że to na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Zobacz: Rażąco niska cena - poznaj definicję

Wykonawca musi złożyć wyjaśnienia, w tym przedstawić odpowiednie dowody, które będą uwzględniać między innymi czynniki wymienione w art. 90 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp. Wspomnieć jednak trzeba, że ten katalog jest katalogiem otwartym, poprzez użyty w omawianym przepisie zwrot "w szczególności". Oznacza to, że zamawiający żądając przedłożenia wyjaśnień i dowodów może ich żądać również w zakresie wykraczającym poza przepis art. 90 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp.

Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia dowodów, pozostawiając szeroką możliwość kwalifikowania różnych dokumentów jako dowody. Tym samym, w ocenie autora, szczegółowa kalkulacja może zostać potraktowana jako dowód, jeżeli wynika z niej dokładna wycena przedmiotu zamówienia. Dowodem mogą również być dokumenty potwierdzające np. nabycie niektórych towarów po określonych cenach, dokumenty potwierdzające przyznanie pomoc publiczną itd.

Podstawa prawna:

- art. 90 ust. 1, art. 90 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).