Partnerzy serwisu:
Złożone przez wykonawcę samego oświadczenia nie stanowi oferty. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy np. przedmiot sprzedaży oraz cenę.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył kopertę oznakowaną jako oferta, "nie otwierać przed..." itd. Na otwarciu ofert okazało się, że w środku tej koperty wykonawca złożył pismo z wyjaśnieniem, iż nie może złożyć oferty na warunkach określonych w siwz oraz że ogólny cennik usług dostępny jest na stronie internetowej wykonawcy. Czy Zamawiający powinien traktować złożone dokumenty jako ofertę i odrzucić czy nie traktować złożonego pisma i cennika jako oferty pomimo oznakowanej koperty?

Odpowiedź:

Złożone przez wykonawcę samego oświadczenia nie stanowi oferty.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (art. 66 kc). Oferta powinna zatem zawierać co najmniej te składniki treści czynności prawnej, które określają typ umowy. Przykładowo dla umowy sprzedaży składnikami tymi są przedmiot sprzedaży oraz cena. Oświadczenie woli zawarcia umowy może być uważane za ofertę tylko wtedy, gdy ma charakter stanowczej propozycji, to znaczy sformułowanej w taki sposób, że do zawarcia umowy wystarcza "tak" oblata, a stroną której proponuje się zawarcie umowy jest konkretny adresat, określony krąg osób albo ogół, tj. osoby niezidentyfikowane - oferta publiczna (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 2012.05.31, sygn. akt I ACa 164/12). Przedstawione warunki nie są spełnione w przypadku oświadczenia złożonego przez wykonawcę w opisanym przypadku.

Zaproszenie do zawarcia umowy

Stanowczy charakter oferty nie został expressis verbis wysłowiony przez prawodawcę, ale ta cecha oferty nie powinna budzić wątpliwości. Po pierwsze, wynika ona już z samego faktu związania oferenta, który ma obowiązek pozostawać przez określony czas w gotowości do zawarcia zaproponowanej umowy. Po drugie, o stanowczym charakterze oferty przesądza pośrednio także art. 71 k.c. Stanowi on, że - w razie wątpliwości - ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje traktuje się jako zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę. Powodem takich wątpliwości jest najczęściej właśnie brak stanowczości, która musi towarzyszyć danemu oświadczeniu, by uznać je za ofertę (por. uwagi do art. 71). Zobacz: Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

Kosztorys ofertowy

Na gruncie ustawy Pzp za ofertę uznaje się oświadczenie wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym, będące jednostronnym zobowiązaniem wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia na rzecz zamawiającego, jeżeli oferta złożona przez wykonawcę wybrana została jako najkorzystniejsza oferta i z wykonawcą tym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego (zob. KIO/UZP 824/08; KIO/UZP 847/08, KIO/UZP 851/08, KIO/UZP 663/09; KIO/UZP 39/08; KIO/UZP 502/08; KIO/UZP 343/09). Na treść oferty składają się również dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia i jego wykonania. Przykładowo w przypadku zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający przewiduje formę kosztorysowego wynagrodzenia, treścią oferty jest wyceniony przedmiar robót budowlanych (tzw. kosztorys ofertowy).

Oferta w ustawie Pzp

Jednakże sama ustawa Pzp nie definiuje terminu "oferta". Dlatego też w praktyce pojawiły się kontrowersje, czy pod tym pojęciem należy rozumieć jedynie formularz ofertowy, czy formularz wraz z załączonymi dokumentami. Kwestię tego co stanowi ofertę, rozstrzygnął Sąd Najwyższy (uchwała SN z 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05) stwierdzając, że informacje zawarte w dokumentach żądanych na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są elementami oferty.

Podstawa prawna:

- art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).