Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może żądać przynależności zagranicznego kierownika budowy do polskiej izby inżynierów budownictwa.

Pytanie:

Mam pytanie czy n/w zapis w siwz w zakresie opisanego warunku o dysponowaniu osobą jest zgodny z prawem:

"Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane".

Odpowiedź:

Wprawdzie oświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego nie mieści się w zakresie dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jednakże faktycznie nie ma to znaczenia dla oceny warunków udziału w postępowaniu.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku dysponowania potencjałem ludzkim, zamawiający może żądać w szczególności oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (§ 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia). Może to dotyczyć np. adwokatów, radców prawnych, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów czy też architektów. Dotyczy to też osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

Regulacje unijne

Należy zwrócić uwagę na fakt, że prawo europejskie stanowi, że Państwo Członkowskie zwalnia usługodawców prowadzących działalność w innym Państwie Członkowskim z wymogów obowiązujących osoby wykonujące dany zawód, prowadzące działalność na jego terytorium, dotyczących uzyskania zezwolenia, rejestracji albo członkostwa w organizacji lub instytucji zawodowej (art. 6 dyrektywy 2005/36/WE). Dotyczy to obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Oznacza to, że osoby te nie muszą przystępować do polskich organizacji zawodowych.

Dyrektywa ta została implementowana do krajowego porządku prawnego ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 ze zm.). Zamawiający nie może zatem żądać przynależności zagranicznego kierownika budowy do polskiej izby inżynierów budownictwa.

Uwaga!

Sama ustawa Prawo budowlane wyłącza obowiązek takiej przynależności dla wyżej wymienionych osób, gdyż wynika z niej, iż samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (art. 12a ustawy Prawo budowlane). Regulacja taka jest jednym z elementów swobodnego przepływu usług na obszarze Unii Europejskiej.