Partnerzy serwisu:
Cena jako jedyne kryterium oceny ofert może być zastosowane, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe.

Pytanie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu prosi o podanie przykładowych kryteriów oceny ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę paliwa tj. oleju napędowego i benzyny Pb 95. Jest tu wymagana koncesja na obrót paliwami.

Odpowiedź:

Generalnie dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej są dostawami powszechnie dostępnymi o ustalonych standardach jakościowych i z tego względu można w stosunku do nich z powodzeniem zastosować kryterium ceny. O ile rzecz jasna zamawiający nie ma szczególnych wymagań czy oczekiwań. Kryterium ceny było zresztą zdecydowanie najczęściej wybieranym przez zamawiających w przypadku tego rodzaju zamówienia.

Nowelizacja ustawy z 29 sierpnia 2014 r., która zaczęła obowiązywać od 19 października wprowadziła zmiany w zapisach odnoszących się do kryteriów oceny ofert. Do art. 91 dodano ust. 2a, zgodnie z którym cena jako jedyne kryterium oceny ofert może być zastosowane, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe , a w przypadku zamawiających tzw. klasycznych, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi stanowi warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Co do zasady kryterium oceny ofert musi odnosić się do przedmiotu zamówienia, dlatego nie jest możliwe podanie uniwersalnych kryteriów.

Podstawa prawna

- art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 91 ust. 1, 2, 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).