Partnerzy serwisu:
Za przekroczenie terminu realizacji umowy zamawiający może żądać od wykonawcy zadośćuczynienia.

Pytanie:

Wykonawca zrealizował zamówienie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zabezpieczająca z tytułu rękojmi za wady w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu umownego nie zabezpiecza całego okresu rękojmi. Co w takiej sytuacji może zrobić zamawiający? Czy powinien wezwać wykonawcę do przedłużenia okresu gwarancji na cały okres rękojmi? A jeśli wykonawca nie przedłuży gwarancji, czy zamawiający ma prawo potrącić kwotę zabezpieczenia z ostatniej faktury?

Odpowiedź:

W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy (bez zgody stron na jej wydłużenie) mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy, wówczas zamawiający ma roszczenie względem wykonawcy, którego spełnienia może dochodzić od gwaranta wystawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Natomiast potrącenie należności z faktury wystawionej przez wykonawcę nie jest dochodzeniem należności od gwaranta. Takie potrącenie może nastąpić, jednak nie jako związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, tylko jako potrącenie wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający ma prawo żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego wysokość ma mieścić się w przedziale od 2% do 10% ceny ofertowej lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania (wtedy, gdy rozliczenie zamówienia opiera się o ceny jednostkowe). Wynika to z art. 147 ust. 1 ustawy Pzp. Formy zabezpieczenia, z których korzystać mogą wykonawcy są wymienione w art. 148 ustawy Pzp. Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku zatrzymania części na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (maksymalnie 30% kwoty zabezpieczenia) - 15 dni od dnia zakończenia okresu rękojmi za wady.

Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. A zatem jego celem jest udostępnienie zamawiającemu środków pozwalających na bezproblemowe dochodzenie swoich roszczeń od wykonawcy.

Podstawa prawna

- art. 147-151 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).