Partnerzy serwisu:
Przyjęcie złożonej po terminie oferty możliwe jest w przypadku, gdy zamawiający nie poinformował już wybranego wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o finansach publicznych, które nakładają na zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny (1) z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, możliwe jest uznanie oferty złożonej po terminie jeżeli zawarte w niej warunki realizacji zamówienia są najkorzystniejsze spośród złożonych uprzednio ofert.

Powyższe uprawnienie zamawiającego doznaje ograniczenia w odniesieniu do zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość 30.000. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza równowartość 30.000 (netto) zastosowanie znajdują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przepisy wskazanej ustawy w art. 84 ust. 2 nakładają na zamawiającego obowiązek zwrócenia oferty złożonej po terminie (2).

Natomiast w przypadku gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 netto swoboda zamawiającego w podejmowaniu decyzji odnośnie przyjęcia oferty złożonej po terminie jest znacznie większa. Zobacz: Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana powyżej kwota przepisy ustawy nie mają zastosowania, również norma art. 84 ust. 2 nie jest obowiązująca.

Na podstawie obowiązującego stanu prawnego decyzja co zrobić z ofertą złożoną po terminie w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 30.000 , należy do wyłącznej kompetencji zamawiającego.

Jeżeli zamawiający w regulaminie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 nie określił sposobu postępowania z ofertą złożoną po upływie terminu ale nadaną w wyznaczonym terminie wydaje się racjonalnym odwołanie do wykładni celowościowej prowadzonej procedury konkurencyjnego wyboru wykonawcy zamówienia oraz ustawy o finansach publicznych.

W konsekwencji uznać należy za dopuszczalne przyjęcie złożonej po terminie oferty o ile zamawiający nie poinformował już wybranego wykonawcy o podjętej decyzji o wyborze jako najkorzystniejszej jego oferty.

Źródło:

(1)Patrz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.),

(2)Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem