Partnerzy serwisu:
Zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Pytanie:

Czy firma prywatna, która np. wybuduje sobie restauracje, hotel albo inny obiekt może sobie sama wystawić za to referencje i wystartować w przetargu? Czy takie referencje zostaną uznane czy musi być np. do tego protokół z przekazania do użytkowania danego Inspektora nadzoru budowlanego? Jakie są w tym temacie praktyki?

Odpowiedź:

Jeżeli z protokołu przekazania do użytkowania obiektu budowlanego Inspektora nadzoru budowlanego wynikać będzie, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, to w mojej ocenie, protokół taki można potraktować jako inny dokument.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - musi wskazać je w tym okresie. Wykaz powinien zawierać rodzaj i wartości wykonanych robót oraz daty i miejsca realizacji oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podstawa prawna:

- art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).