Partnerzy serwisu:
Zamawiający zobowiązany jest udzielić wykonawcy wyjaśnień na zadanie pytanie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do niego w odpowiednim terminie.

Pytanie:

Zamawiający po ogłoszeniu postępowania zmienił siwz (np. opis przedmiotu zamówienia). Następnie wpływają pytania od wykonawców dotyczące zmienionej specyfikacji. Czy zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zadane pytania, pomimo iż upłynął termin na zadawanie pytań?

Odpowiedź:

W świetle regulacji ustawowych zamawiający zobowiązany jest udzielić wykonawcy wyjaśnień na zadanie pytanie. Warunkiem jest to, aby wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert.

W opisanej sytuacji, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania i nie będzie w tym zakresie narażał się na zarzuty naruszenia przepisów ustawy Pzp. W przypadku jednak, gdy pytanie zostało złożone po upływie terminu zamawiający każdorazowo powinien rozważyć, czy nie jest ono na tyle istotne dla wykonawców, że warto jest udzielić odpowiedzi. Zobacz: W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

Klarowne zapisy dokumentacji przetargowej gwarantują bowiem po pierwsze uzyskanie rzetelnie skalkulowanych ofert , a po drugie wpływają na sprawniejszą realizację zamówienia. W szczególności analizy takiej wymaga sytuacja, gdy zadane pytanie dotyczy zmodyfikowanych zapisów siwz, a także gdy modyfikacja została dokonana po upływie terminu przewidzianego na zadawanie pytań. Racjonalnie działający zamawiający powinien więc zbadać istotność pytania oraz wpływ odpowiedzi na przygotowanie ofert. Leży to również w jego dobrze pojętym interesie.

Podstawa prawna:

- art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).