Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających obowiązek przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych w 2014 roku zamówień publicznych. Obowiązek dotyczy zarówno zamówień o wartości powyżej równowartości 30.000 jak i zamówień których wartość nie przekroczyła wskazanego progu.

Wzór formularza sprawozdania z udzielonych zamówień określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1530).

Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu obejmuje również zamówienia o wartości do 30.000.

Wskazane powyżej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wymaga aby składane sprawozdanie zawierało w swojej treści informację o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych

W obecnie obowiązującym stanie prawnym obowiązek sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych obejmuje również zamawiających, którzy w 2014 r. udzielali wyłącznie zamówień o wartości do 30.000. Nie są objęte obowiązkiem sprawozdawczym zamówienia, które zamawiający udzielił na podstawie wyłączeń z art. 4 pkt 8a, z art. 4 pkt 8b i z art. 4 pkt 8c ustawy PZP.

W związku z nowelizacją w roku 2014 art. 4 ustawy PZP podnoszącą próg obowiązywania procedur określonych ustawą z 14.000 na 30.000 w informacji dotyczącej łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy PZP uwzględnia się:

- w przypadku postępowań wszczętych przed 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 14.000 ,

- w przypadku postępowań wszczętych od 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 .

Obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma przesłania sprawozdania.

W celu przekazania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień należy:

- posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres:

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

lub faksem na numer (22) 458 77 00 Zobacz: Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

Po zalogowaniu się na stronie portalu UZP (zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login- BZP) oraz hasło-BZP) zostanie wyświetlona strona z dostępem do interaktywnych formularzy.

Po wybraniu linku "Roczne sprawozdanie" wyświetli się strona Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań z danymi teleadresowymi Zamawiającego oraz możliwością wyboru opcji dot. przesyłania sprawozdania.

Wypełniając formularz sprawozdania Zamawiający musi postępować zgodnie z procedurą wybierając odpowiednie opcje i wypełniając odpowiednie pola formularza. Po wypełnieniu formularza należy przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję "Przesłanie sprawozdania". System do przesyłania rocznych sprawozdań nie przesyła na adres mailowy powiadomień o przekazaniu rocznego sprawozdania. Potwierdzeniem, że sprawozdanie wpłynęło do UZP w wersji elektronicznej jest pojawienie się na stronie Systemu oraz w formularzu sprawozdania numeru referencyjnego i daty, wygenerowanych przez System. Zamawiający powinien wydrukować, celem zarchiwizowania, formularz po wygenerowaniu przez System wyżej wskazanych danych.

W sprawozdaniu nie uwzględnia się postępowań unieważnionych oraz postępowań ogłoszonych w 2014 r. ale nie zakończonych podpisaniem umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

 • Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Dowodem w wyjaśnianiach co do rażąco niskiej ceny może być dokument potwierdzający nabycie niektórych towarów po określonych cenach.
  Dowodem w wyjaśnianiach co do rażąco niskiej ceny może być dokument potwierdzający nabycie niektórych towarów po określonych cenach.
 • Konsekwencje upadłości wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Konrad Majewski, Kamil Stolarski
  Z punktu widzenia zamawiającego odmiennie przedstawia się sytuacja wykonawców, którzy ogłosili upadłość przed udzieleniem zamówienia od tych, którzy dokonali tego po przyznaniu zlecenia publicznego.
 • Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  W sytuacji, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości jego prawidłowego wykonania, zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących wysokości ceny.
  Zbyt niska cena oferty może budzić wątpliwości zamawiającego co do właściwego wykonania zamówienia.
 • Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

  Zamówienia publiczne
  Zbigniew Raczkiewicz
  26 września 2014 Sąd Unii Europejskiej (?Sąd?) wydał wyrok w połączonych sprawach T-91/12 i T-280/12. Dotyczył on niezwykle istotnej kwestii - wykluczenia oferenta z procedury udzielania zamówienia publicznego z powodu podania nieprawdziwych informacji.
  Zapisy Rozporządzenia Finansowego wskazują, jaka sankcja przewidziana jest w momencie podania nieprawdziwych informacji.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem