Partnerzy serwisu:
W sytuacji, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości jego prawidłowego wykonania, zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących wysokości ceny.

Pytanie:

Czy jeżeli wykonawca w kosztorysie ofertowym nie przedstawi minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników będzie to stanowiło rażąco niską cenę i trzeba wezwać do wyjaśnienia nawet w przypadku kiedy średnia ofert lub wartości szacunkowej zamówienia nie przekroczy 30%? Co wówczas może wyjaśnić wykonawca?

Odpowiedź:

Zwrócenie się o wyjaśnienia w opisanym przypadku będzie uzasadnione. Nie można jednak przedwcześnie, bez dokonania ich analizy, wyrokować czy oferta podlegać będzie odrzuceniu. Zobacz: Rażąco niska cena - poznaj definicję

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014, poz. 1232) jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego wymaganiami lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert , zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Przy czym zakres badania to w szczególności:

1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Ustawodawca zdecydował, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy. W takiej sytuacji to wykonawca może wyjaśnić, że zatrudnia pracowników w drodze umów cywilnoprawnych, nie zaś na podstawie umów o pracę.

Podstawa prawna:

- art. 90 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z ze zm.);

- art. 2 ust. 3-5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).