Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
07.07.2015 08:00
A A A
Dokumenty przetargowe

Dokumenty przetargowe (fot. Shutterstock)

Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń do ich złożenia.

Pytanie:

Reprezentuję podmiot, który po otwarciu ofert na realizacje robót budowlanych miał najniższą ofertę i jedyną będącą poniżej budżetu zamawiającego-kwota oferty wynosiła poniżej 5 mln euro. Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ nie odpowiadała wymogom siwz kosztorysie ofertowym brak czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S). Z tego też powodu zamawiający unieważnił postępowanie, z uwagi na odrzucenie oferty, która jako jedyna mieściła się w zakresie kwoty jaką przeznaczył na realizacje zamówienia. Co można zrobić w takiej sytuacji, napisać odwołanie, poprosić o wyjaśnienie? Te dane nie miały wpływu na kwotę oferty, bo w innych dokumentach jest ona też zawarta (np. formularz ofertowy). Po prostu przedstawiono wydruk kosztorysu jako wersję uproszczoną, znajdowały się w nim przedmiary i ceny jednostkowe. Czy zamawiający nie był zobowiązany tylko do wezwania firmy do uzupełnienia tych brakujących danych?

Odpowiedź:

Jeśli w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, w ofercie brak wskazania czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S), od których zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy, zamawiający był zobowiązany do odrzucenia takiej oferty. Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzupełnienie oferty o takie dane byłoby niedopuszczalne.

Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania .

Kup taniej od komornika Licytacje komornicze z całej Polski

Potwierdzenie udziału w postępowaniu

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu

A zatem uzupełniać można pełnomocnictwa oraz oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, tj. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumentami takimi nie są kosztorysy, ani ich części.

Informacje dotyczące czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S) były niezbędne do rozliczenia zamawiającego z wykonawca i stanowiły merytoryczną treść oferty. Dlatego też nie powinny być one uzupełniane, nawet w drodze wyjaśnień wykonawcy. Wobec zapisów umowy żądania tych informacji nie powinno się uznać za wymogi o charakterze informacyjnym lub formalnym.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne