Przedłużenie terminu związania ofertą

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
09.07.2015 08:00
A A A
Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą (fot. Shutterstock)

Ustawa Pzp dopuszcza przedłużenie terminu związania ofertą. Warunkiem takiego przedłużenia jest jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium albo wniesienie nowego.

Pytanie:

Zamawiający wezwał wykonawcę do wydłużenia terminu związania ofertą w dniu 01.06.2015 r. dając czas na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium do 06.06.2015 r. Termin związania ofertą upływał w dniu 10.06.2015 r. Wykonawca wydłużył termin związania ofertą dwa dni później (nie zrobił tego w terminie wyznaczonym przez zamawiającego). Czy zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę z postępowania ?

Odpowiedź:

Powyższe okoliczności nie wskazują na obowiązek wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania, ponieważ oferta wykonawca nadal wiązała oraz była zabezpieczona wadium. Przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp nie należy interpretować w sposób, który przeczy jego wykładni celowościowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Maksymalne terminy związania ofertą

Należy zauważyć, że art. 85 ustawy Pzp stanowi, że wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż:

30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tzw. progi unijne);

90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro;

60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona powyżej.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Liczenie terminów

A zatem skoro oferty zgodnie z zapisami siwz oraz ogłoszenia o zamówienia wiązać miały do 10.06.2015 r. włącznie, to nawet w tym samym dniu wykonawca mógł skutecznie przedłużyć termin związania ofertą oraz przedłużyć wadium lub wnieść nowe w zależności od jego formy. Zgodnie z art. 111 § 1 kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

 

Znajdź przetarg dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne