Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Agata Hryc-Ląd
08.01.2016 08:00
A A A
Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu (fot.Shutterstock)

Zamawiający wyklucza wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe.

Pytanie:

Poprzez problemy w realizacji zamówienia m.in utrudnienia przez zamawiającego, firma rozwiązała umowę z winy zamawiającego. Organizator przetargu szybko zareagował i również wypowiedział umowę z winy wykonawcy argumentując, że wypowiedzenie wykonawcy nie było prawnie ważne. Tak czy inaczej umowa została rozwiązana, przetarg na nowo ogłoszony i już wykonuje zadanie inna firma. Czy wykonawca, który rozwiązał umowę (bądź została ta umowa rozwiązana przez zamawiającego) nie może już uczestniczyć w przetargach na mocy art. 24 pkt. 2a ustawy Pzp ? I jak ten przepis ma się do rzeczywistości i jak np. "podjąć konkretne środki które mają zapobiec w przyszłość"?

Odpowiedź:

Wprowadzone środki techniczne, organizacyjne i kadrowe muszą mieć konkretny charakter oraz zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. Zależne są one zawsze od danego wykonawcy, jego struktury organizacyjnej i profilu działalności. Muszą to być takie działania, które mają przełożenie na rzeczywistą sytuację wykonawcy. Za wystarczające uznaje się działania w takim zakresie, w jakim są one niezbędne dla wyeliminowania przyszłych naruszeń. Oznacza to, że jeżeli w wykonaniu umowy naruszenia pojawiły się ze względu na przykład na zaniedbania kadrowe, a nie techniczne, to środki zaradcze powinny być podjęte w danym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zapobieganie naruszeniom w przyszłości

Zamawiający nie może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Ta przesłanka wykluczenia ma charakter fakultatywny, co oznacza, że aby zamawiający wykluczył wykonawcę z udziału w postępowaniu musi taką możliwość przewidzieć wcześniej w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub w zaproszeniu do negocjacji. Wykonawca, który ma podejrzenie, że w stosunku do niego może zaistnieć taka przesłanka winien dokładnie sprawdzić zapisy wymienionych dokumentów. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Wiarygodność zawodowa wykonawcy

Wskazana regulacja nawiązuje do brzmienia art. 45 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE oraz wynika z interpretacji wydanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-465/11 (Forposta S.A. i ABC Direct Contact sp. z o.o. v. Poczta Polska S.A.). Co do zasady pojęcie obowiązków zawodowych odnosi się do wykonywania pracy w określonym zawodzie. W interpretacji TSUE określono, że mają to być uchybienia, które wpływają na wiarygodność zawodową danego wykonawcy, a nie tylko naruszenia wąsko rozumianych norm deontologicznych, obowiązujących w zawodzie wykonywanym przez wykonawcę, które stwierdzane są przez organ dyscyplinarny ustanowiony dla tego zawodu lub w prawomocnym orzeczeniu sądowym. Określenie "poważne naruszenie" wskazuje w konsekwencji na konieczność wykazania naruszenia o znaczeniu większym niż niedbałość w wykonywaniu obowiązków lub niska jakość ich wykonywania. Trybunał wskazał, że "pojęcie "poważnego wykroczenia" należy rozumieć w ten sposób, że odnosi się ono zwykle do zachowania danego wykonawcy wykazującego zamiar uchybienia lub stosunkowo poważne niedbalstwo z jego strony. Tym samym jakiekolwiek nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej części może ewentualnie wykazać niższe kompetencje zawodowe danego wykonawcy, lecz nie jest automatycznie równoważne z poważnym wykroczeniem". Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 24 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne