Zawarcie umowy z wykonawcą

Andrzela Gawrońska-Baran
09.02.2016 09:41
A A A
Zawarcie umowy z wykonawcą

Zawarcie umowy z wykonawcą (fot.Shutterstock)

Jeżeli zamawiający wykona czynności niezgodnie z żądaniem odwołania (orzeczeniem KIO), to czynności powtórzone podlegają powtórnej kontroli w drodze środków ochrony prawnej.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zamawiający po analizie ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy z niższą ceną. Drugi wykonawca złożył odwołanie do KIO. Izba uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu zgodnie z wyrokiem unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzyć czynność badania i oceny ofert, odrzucić ofertę wykonawcy wybranego jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i wybrać ofertę wykonawcy odwołującego. Czy zatem zamawiający na zawarcie umowy z wykonawcą odwołującym powinien czekać 10 dni, czy może zawrzeć umowę niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający powinien odczekać z zawarciem umowy 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem lub drogą elektroniczną).

Należy zauważyć, że w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje się wśród okoliczności zezwalających na zawarcie umowy przed upływem terminu (np. 10 dni) sytuacji, gdy do wyboru najkorzystniejszej oferty (ponownego) doszło w wyniku wykonania wyroku KIO nakazującego unieważnienie uprzednio dokonanego wyboru. Stąd moje stanowisko, że zamawiający nie powinien w takim przypadku zawierać umowy niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia.

Na marginesie trzeba pamiętać, że jeżeli zamawiający wykona czynności niezgodnie z żądaniem odwołania (orzeczeniem KIO ), to czynności powtórzone (np. nowy wybór najkorzystniejszej oferty ) podlegają powtórnej kontroli w drodze środków ochrony prawnej. Nie można więc zupełnie wykluczyć możliwości złożenia odwołania w przedmiotowym przypadku, choć gdyby odwołanie dotyczyło czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO , odwołanie zostałoby odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 94 ust. 1 i 2, art. 189 st. 2 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Zobacz także
Ogłoszenia różne