Oferta przetargowa

Marta Mikulska-Nawacka
07.03.2016 15:48
A A A
Oferta przetargowa

Oferta przetargowa (fot.Shutterstock)

Na podstawie artykułu 82 ust.1 Pzp w trakcie postępowania przetargowego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Pytanie:

Ogłosiłem przetarg na dostawę oleju opałowego. W dniu 12.02.2016 r. złożono 5 ofert. W siwz wymagaliśmy, aby w formularzu ofertowy wpisane zostały ceny jednostkowe producenta netto na dzień 04.02.2016 r. oraz wymagaliśmy przedstawienia certyfikatu jakości. Jeden z oferentów zmienił formularz ofertowy rozszerzając tabele o jeden wiersz i przedstawił 2 ceny niższą i dużo wyższą cena niższa dotyczyła oleju opałowego EKO C, a cena wyższa dotyczyła oleju opałowego Ekoterm (zamawiający nie operował w siwz żadną nazwą oleju, olej miał tylko spełniać parametry minimalne, żądaliśmy certyfikatu jakościowego). Oferent do ceny niższej nie przedstawił certyfikatu jakości. W siwz wyraźnie wskazujemy jak ma zostać wyliczona cena oferty oraz była zamieszczona informacja, że nie dopuszcza się wariantowości cen. Dodam tylko tyle, że jeżeli biorąc do oceny niższą cenę oferta uzyska pierwsze miejsce, jeżeli weźmiemy droższą cenę oferta będzie na miejscu piątym. Mam zamiar odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3 ustawy Pzp . Czy dobrze zrobię?

Odpowiedź:

Wskazaną w pytaniu ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako niezgodną z ustawą.

Przepis art. 82 ust. 1 Pzp wskazuje wprost, że wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Tym samym oferta podlega odrzuceniu na podstawie ww. przepisu. Fakt, że wykonawca załączył dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom zamawiającego (certyfikat jakości) tylko dla jednego rodzaju oleju nie oznacza, że taką ofertę można uznać za prawidłową i że można uznać, że ten rodzaj oleju został faktycznie zaoferowany. Wykonawca wyraźnie wskazał w ofercie dwie różne ceny, co dyskwalifikuje jego ofertę w świetle przepisów ustawy Pzp.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 82 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Zobacz także
Ogłoszenia różne