Kryteria oceny ofert przetargowych

Mariola Kubicka
09.03.2016 09:00
A A A
Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych (fot.Shutterstock)

Kryteriami oceny ofert są cena i kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji.

Pytanie:

Jestem w trakcie czynności zmierzających do zakupu tonerów. Zakładając, że planuję przetarg nieograniczony (wartość szacunkowa 160.000 zł) jakie kryteria oceny ofert oprócz ceny mogę przyjąć? Chcemy tonery raczej oryginalne, bo zamienniki brudzą nam urządzenia. Czy mogę punktować oryginały? Wtedy cena to 70%, a oryginalność 30%. Czy pomyśleć raczej o trybie zapytania o cenę ?

Odpowiedź:

W mojej opinii wskazane kryterium pn. "oryginalność" może budzić zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Kryteria oceny ofert przetargowych

Jeśli zamawiający zamierza otrzymać tonery o wysokiej jakości powinien zastosować takie kryteria, które będą jakość premiować. Przykładowymi kryteriami mogą być: jakość druku, wydajność tonera, niski poziom kosztów eksploatacji czy też posiadanie certyfikatu jakości zaoferowanego tonera.

W kwestii zastosowania trybu zapytania o cenę na dostawę tonerów, wyjaśniam, że zgodnie z art. 70 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Biorąc pod uwagę rozważania dotyczące różnej jakości tonerów nie można uznać, że jest to dostawa o ustalonych standardach jakościowych. A zatem, w mojej ocenie, nie jest możliwe zastosowanie ww. trybu.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

Zobacz także
Ogłoszenia różne