Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
19.01.2017 07:00
A A A
Błąd w obliczeniach stawki netto i brutto

Błąd w obliczeniach stawki netto i brutto (fot.Shutterstock)

Oświadczenie o spełnianiu warunków składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz .

Pytanie:

Jako instytut naukowy nie tylko organizujemy przetargi ale w nich również startujemy. Moje pytanie dotyczy tej drugiej sytuacji. Zamawiający wymaga od nas złożenia oświadczenia, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie wymaga przy tym żadnych dodatkowych dokumentów w tej kwestii. Jaki warunek konkretnie spełniamy, podpisując takie oświadczenie?

Odpowiedź:

Oświadczenie dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu , że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu , o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

W kontekście warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:

1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem,

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań,

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

http://bi.gazeta.pl/im/2/22186/m22186672,1808-UCIEJACY-POCIAG.jpg

Zobacz także
Ogłoszenia różne