Czy oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej oraz rażąco niskiej ceny muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem?

Andrzela Gawrońska-Baran
20.12.2019 07:30
A A A
Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny (shutterstock)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie:

Które dokumenty występujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych mają być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Artykuł 10a ust. 5 ustawy Pzp odnosi się do formy składania oferty i JEDZ. Moje wątpliwości budzą oświadczenia np. o przynależności do grupy kapitałowej, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny czy wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

Odpowiedź:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Powyższe wynika z § 14 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów, który określa, w jakiej formie mogą być składane dokumenty lub oświadczenia wymienione w tym rozporządzeniu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej jest wymienione w § 5 pkt 10 tego rozporządzenia jako dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy.

Natomiast w odniesieniu do wyjaśniania rażąco niskiej ceny czy też oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przepisy ustawy Pzp nie regulują wprost, w jakiej formie mają być one złożone. Bezsporne jest, że w postępowaniu prowadzonym elektronicznie o wartości zamówienia od progów unijnychwykonawca przekazuje te oświadczenia – zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp − przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na portalzp.pl

Ogłoszenia różne