Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
04.08.2010 06:00
A A A
W zależności od zapisów Twojej specyfikacji, odrzucasz ofertę albo w danej części (pakiecie), albo z całego postępowania. Istotne jest, czy katalogów żądałeś dla wszystkich części, czy jedynie dla jednej. W części, w której na postawione żądanie w siwz i ogłoszeniu nie uzyskałeś katalogów - odrzucasz ofertę.

Pytanie

Czy wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego o uzupełnienie dokumentów (katalogi) potwierdza, że nie posiada katalogów potwierdzających, że zaoferowany sprzęt nie posiada cech wymaganych przez zamawiającego, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu), czy też jego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3? Czy wykonawca ten powinien zostać wykluczony z całego postępowania, czy wyłącznie z pakietu, w zakresie którego nie uzupełnił dokumentów? Czy w tym przypadku zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp?

Odpowiedź

W tym przypadku oferta podlega odrzuceniu, a wadium powinieneś zwrócić wykonawcy.

Wyjaśnienie

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, możesz żądać w szczególności:

- próbek, opisów lub fotografii;

- opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.

Żaden z ww. dokumentów nie jest przedkładany na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Przepis art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje rozdziału spośród oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań określonych przez zamawiającego przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Ty masz do czynienia z drugim przypadkiem.

Treść oferty nie odpowiadała treści siwz

W sytuacji, w której nie otrzymałeś w ofercie wymaganych katalogów, powinieneś odrzucić ofertę. Brak jest podstaw do twierdzenia, że wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu poprzez brak załączonego katalogu. Katalogi dotyczą przedmiotu zamówienia, a nie jego wykonawcy. Nie masz więc podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Skoro w odpowiedzi na Twoje wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzyskałeś żądanego dokumentu, powinieneś odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W zależności od zapisów Twojej specyfikacji, odrzucasz ofertę albo w danej części (pakiecie), albo z całego postępowania. Istotne jest, czy katalogów żądałeś dla wszystkich części, czy jedynie dla jednej. W części, w której na postawione żądanie w siwz i ogłoszeniu nie uzyskałeś katalogów - odrzucasz ofertę.

Kiedy zatrzymać wadium, a kiedy zwrócić?

Skoro wykonawca w odpowiedzi na Twoje żądanie wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wyjaśnia, że wymaganych dokumentów (katalogów) potwierdzających, iż zaoferowany sprzęt nie posiada cech wymaganych przez zamawiającego, nie posiada, nie zatrzymuj wadium. Co prawda art. 46 ust. 4a ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Przyjmuje się jednak, że z sytuacją, gdy niezłożenie wymaganych dokumentów wynika z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, mamy do czynienia, gdy oferowane przez niego dostawy nie spełniają wymagań postawionych przez zamawiającego. Koniczność zatrzymania wadium nie dotyczy zgodnie z opinią UZP wykonawców, którzy złożyli oferty, chociaż oferowane przez nich dostawy nie spełniały wymagań określonych przez zamawiającego.

Podstawa prawna: art. 22, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759); § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne