Czy tryb zapytania o cenę dla zamówienia na przygotowanie koncertu jest właściwy?

Alicja Biegańska *
10.11.2010 06:00
A A A
Intencją ustawodawcy było, aby tryb zapytania o cenę znajdował zastosowanie w celu wyłonienia wykonawców zamówień typowych i dokładnie sprecyzowanych przez zamawiającego.

Pytanie

Czy można zastosować tryb zapytania o cenę do zamówienia na kompleksowe przygotowanie koncertu noworocznego?

Odpowiedź

Udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie koncertu noworocznego w trybie zapytania o cenę jest niezasadne.

Wyjaśnienie

Decydując się na wybór każdego niekonkurencyjnego trybu udzielenia zamówienia publicznego, zamawiający musi spełnić ustawowe przesłanki do jego zastosowania.

W przypadku trybu zapytania o cenę, ustawodawca wymaga w art. 70 ustawy Pzp, aby usługi lub dostawy będące przedmiotem zamówienia realizowanego w tym trybie były:

- powszechnie dostępne,

- miały ustalone standardy jakościowe.

Intencją ustawodawcy było, aby tryb zapytania o cenę znajdował zastosowanie w celu wyłonienia wykonawców zamówień typowych i dokładnie sprecyzowanych przez zamawiającego. Pierwsza z ww. wymienionych przesłanek może zostać uznana za spełnioną, albowiem realizacja tego typu zamówienia (koncertu) jest zamówieniem typowym w branży organizatorów rozrywki. Niestety druga z nich będzie trudna do uzasadnienia. Realizacja niniejszej usługi musi bowiem pozostawiać wykonawcy margines do wykazania własnej inicjatywy, wymaga rozmachu i spektakularnego efektu, a zatem nie sposób dokładnie ją znormalizować.

Spośród przykładowych usług, których charakter uzasadniać będzie wybór niniejszego trybu, wskazać można sprzątanie pomieszczeń, pranie, czy usługi w zakresie żywienia.

Podstawa prawna: art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne