Czy zmiana kierownika robót jest istotną zmianą umowy?

Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
23.11.2010 10:15
A A A
Zakazane są zmiany umowy powodujące, że pierwotne zobowiązanie w ofercie będzie istotnie odbiegać od zobowiązania wynikającego z wprowadzonych zmian.

Pytanie

W pewnym postępowaniu wykonawca wykazał kadrę, w tym kierownika budowy Pana X (wykaz osób w postępowaniu nie był wymagany), do umowy został wpisany Pan X jako kierownik robót i jako osoba uczestnicząca w odbiorze robót. Czy w trakcie realizacji zamówienia wykonawca może zmienić kierownika robót na Pana Y (nie przewidziano takiej zmiany zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, również nie wymagano wykazu osób w postępowaniu). Otrzymałem protokół częściowy odbioru, a w nim nie podpisał się Pan X, tylko Pan Y. Wynika z tego, że wykonawca zmienił kierownika robót, lecz nas o tym nie poinformował. Czy potraktować to jako zmianę nieistotną i spisać aneks zmieniający kierownika robót, czy raczej zmiana nie będzie potrzebna?

Odpowiedź

Musisz przeanalizować zapisy Twojej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, bowiem zgodnie z ustawą Pzp dozwolone są nieistotne zmiany umowy.

Wyjaśnienie

Powinieneś porównać również zmiany łączącego Was stosunku umownego z treścią oferty wykonawcy. Zakazane są zmiany umowy powodujące, że pierwotne zobowiązanie w ofercie będzie istotnie odbiegać od zobowiązania wynikającego z wprowadzonych zmian. Należy przeanalizować wszystkie wyżej wskazane dokumenty, aby stwierdzić, czy wprowadzone zmiany spowodują ograniczenie lub zmianę kręgu wykonawców, którzy mogliby się ubiegać o zamówienie albo je uzyskać.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presstext Nachrichtenagentur określił, że "zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może zostać uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówień, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłoby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. () Podobnie zmiana zamówienia może zostać uznana za istotną, jeśli modyfikuje ona równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w sposób nieprzewidziany w warunkach pierwotnego zamówienia".

Z treści Twojego pytania wynika, że zmiana kierownika budowy jest dozwolona. Jednak analizując, czy zmiana jest istotna, weź pod uwagę nienaruszanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz okoliczności, które wpłynęły na zmianę kierownika budowy, jak również to, czy tak samo traktowałbyś zmianę kierownika budowy niezależnie od wykonawcy, któremu udzieliłbyś zamówienia.

Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne