Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Marek Okniński
13.06.2012 09:36
A A A
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości szacunkowej zamówienia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie Pzp . Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy, co do wyboru jednej (bądź kilku) z dopuszczonych form wniesienia wadium.

Wadium przetargowe podlega zawsze zwrotowi z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych .

Najczęściej zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złoży dokumentów wymaganych postanowieniami siwz

W przypadku gdy wykonawca składając ofertę przetargową nie dysponuje dokumentami wymaganymi postanowieniami siwz powinien liczyć się z możliwością utraty wadium. Może bowiem dojść do sytuacji w której po otrzymaniu wezwania, skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego działającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, do uzupełnienia brakującego dokumentu wykonawca wezwany nie jest wstanie dokumentu spełniającego kryterium ważności na dzień składania ofert przedstawić.

Wykonawca powinien jednak pamiętać, że podstawa do zatrzymania wadium zachodzi wyłącznie w przypadku zawinionego zaniechania złożenia żądanych dokumentów przez wezwanego wykonawcę.

 

Sprawdź definicję Wadium Wadium w słowniku Pzp

Zmiany w ustawie

Powyższe wynika z brzmienia art. 46 ust. 4a które uległo zmianie wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawa zamówień publicznych opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod poz. 1232.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Wskazany przepis przedstawia przesłankę w oparciu o którą należy oceniać zasadność zatrzymania przez zamawiającego wadium, a zgodną z wykładnią celowościową wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych normy art. 46 ust. 4a.

 

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Zmowa wykonawców

Ustawodawca mając na uwadze cel wprowadzenia komentowanego przepisu, którym było przeciwdziałanie zmowie wykonawców, umożliwił zatrzymanie wadium w przypadku bierności wykonawcy, gdyby umyślnie i celowo nie podporządkował się wezwaniu zamawiającego, a skutkiem takiego działania byłby brak możliwości wybrania oferty wykonawcy wezwanego jako najkorzystniejszej w prowadzonym przetargu.

W sytuacji gdy wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń wykaże w piśmie kierowanym do zamawiającego, iż przyczyny braku przedstawienia dokumentów wskazanych w wezwaniu nie leżą po stronie wykonawcy wezwanego wadium przetargowe nie może zostać przez zamawiającego zatrzymane.

Oprócz sytuacji wskazanej powyżej zmawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Zobacz także
Ogłoszenia różne