Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Marek Okniński
02.09.2013 10:11
A A A
Wejście w życie skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Wprowadzony ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych próg 14.000 euro nakładający na zamawiającego obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień zostanie prawdopodobnie niebawem zniesiony.

W dniu 16 sierpnia 2013 r. został do Sejmu skierowany projekt zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Proponowane zmiany stanowią odpowiedź na postulaty środowisk naukowych. Mają zmniejszyć formalizm udzielanych zamówień publicznych.

W odpowiedzi na postulaty środowisk naukowych propozycja zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych dotyczy w szczególności:

1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych.

2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę.

3. Wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju.

30.000 euro - nowy próg obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Wejście w życie skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych z dotychczas obowiązujących 14.000 euro prawdopodobnie do kwoty 30.000 euro.

Należy jednak pamiętać, że pomimo podniesienia progu stosowania przepisów ustawy nadal wydatki o wartości mniejszej niż wskazane 30.000 euro pozostają zamówieniami publicznymi. Koniecznym jest zatem właściwe udokumentowanie zasad wyboru wykonawcy. Zamawiający nie powinien zupełnie swobodnie i bez żadnego udokumentowania zasad wyboru wykonawcy wydatkować kwot niższych niż wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. Zobacz: Ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Propozycja podniesienia progu stosowania Prawa zamówień publicznych do równowartości 30.000 euro ma na celu odformalizowanie udzielania dużej ilości zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać o zawartym w art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazie dzielenia zamówienia. Prawidłowe wykazanie braku naruszenia zakazu dzielenia zamówienia będzie niewątpliwie musiało być znacznie bardziej precyzyjnie udokumentowywane niż w odniesieniu do progu 14.000 euro. Zamawiający będzie zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych również nastąpił z poszanowaniem zasad konkurencji i zapewnienia oszczędnego wydatkowania środków publicznych.