Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

oprac. Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. www.kancelariazp.pl
12.11.2014 15:42
A A A
Termin składania ofert

Termin składania ofert (Fot.shutterstock)

Czy wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego ma możliwość podważenia twierdzenia zamawiającego dotyczącego opóźnienia we wniesieniu wadium?

Termin wpłacania wadium

Momentem wniesienia wadium w pieniądzu jest chwila, w której rachunek zamawiającego zostanie uznany kwotą stanowiącą równowartość żądanego zabezpieczenia. Dla oceny wniesienia wadium w terminie nie ma znaczenia data, w której dokonane zostało zlecenie przelewu. To wykonawcę w tym przypadku obciąża konieczność zachowania należytej staranności i zapewnienia, aby wadium wpłynęło na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, dlatego powinien on zadbać o złożenie zlecenia przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli środki pieniężne wpłyną na rachunek zamawiającego choćby kilka minut po upływie terminu składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm. - tj., dalej jako "Pzp"). Zgodnie z tym przepisem zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu m.in. wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

Podważenie wadium - decyzja Krajowej Izby Odwoławczej

Czy wobec decyzji zamawiającego o wykluczeniu wykonawcy z postępowania z powodu braku wniesienia wadium wykonawca, dysponuje środkami prawnymi pozwalającymi na jej podważenie?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 17 czerwca 2013 roku (sygn. akt KIO 1305/13) wskazała, że zamawiający ma obowiązek wykazać, iż nie doszło do wniesienia wadium w wymaganym terminie, tj. że nie wpłynęło ono na konto bankowe zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W braku takiego uzasadnienia decyzja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania jest nieprawidłowa i narusza przepis art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.

W stanie faktycznym sprawy wykonawca kwestionował decyzję zamawiającego dotyczącą wykluczenia z postępowania z uwagi na niewniesienie wadium w terminie. Odwołujący twierdził, iż przelew kwoty wadium został dokonany przez niego prawidłowo, gdyż przy wykonywaniu przelewu posłużył się systemem SORBNET, zapewniającym dokonywanie transakcji bankowych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, na potwierdzenie swoich twierdzeń przedstawił dowód z wyciągów z kont bankowych założonych w bankach, które prowadzą konta zamawiającego oraz odwołującego. Po otrzymaniu decyzji o wykluczeniu z udziału w postępowaniu odwołujący założył bowiem konto w banku, który prowadzi rachunek zamawiającego i dokonał za pośrednictwem systemu SORBNET dwóch przelewów ze swojego rachunku na konto otwarte w banku zamawiającego. Zlecenia ich wykonania złożył w sposób analogiczny do zlecenia dokonania przelewu wadium. W każdym przypadku przelewu dokonanego przez odwołującego, na rachunku prowadzonym w banku, w którym zamawiający ma otwarty rachunek, do uznania kwotą wadium dochodziło przed godziną 10:00, tj. przed godziną, która została wyznaczona jako upływ terminu składania ofert.

W wyroku Izba potwierdziła, iż podziela pogląd, że wniesienie wadium jest skuteczne w przypadku uznania rachunku bankowego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wskazała jednak, że sankcyjny charakter przepisów o wykluczeniu wykonawcy z postępowania powoduje po stronie zamawiającego konieczność wykazania okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 24 ust. 2 Pzp w sposób nie budzący wątpliwości. Wobec braku przedstawienia w niniejszej sprawie przez zamawiającego dowodów, pozwalających na ustalenie jaki był porządek księgowania środków na koncie zamawiającego i z jaką chwilą doszło do uznania jego rachunku kwotą wadium przelaną przez odwołującego, Izba uznała, że zamawiający nie wykazał okoliczności uzasadniających wykluczenie odwołującego z udziału w postępowaniu, a tym samym stwierdziła, że zamawiający dopuścił się naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.

Wyrok KIO potwierdza zatem, że w każdym przypadku wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawca ma prawo domagać się od zamawiającego przedstawienia nie budzących wątpliwości dowodów na poparcie takiej decyzji. Dotyczy to także momentu wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.