Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) już obowiązuje!

Marek Okniński
18.04.2016 09:49
A A A
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (fot. Shutterstock)

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. w przetargach których wartość przekracza tzw. progi unijne wykonawcy przedkładają wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

Powyższe wynika z artykułu 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które zostało opublikowane 06 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Mając na celu między innymi zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z dotychczasowej konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kwalifikacji, co podnoszone jest zwłaszcza przez podmioty sektora małej i średniej przedsiębiorczości, jako istotna przeszkoda w ubieganiu się o zamówienie publiczne, Komisja Europejska ustanowiła wyżej wskazane Rozporządzenie, które obowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE w zakresie zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ).

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) ma ograniczyć wymogi zamawiającego zmierzające do określania znacznej ilości dokumentów (zaświadczeń), które muszą przedkładać podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego.

JEDZ zawiera w swojej treści oświadczenia własne wykonawcy, które w założeniach mają doprowadzić do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających 1 .

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Świadczenia w ramach JEDZ

Zakres oświadczeń składanych w ramach JEDZ będzie uzależniony od zakresu wskazanego przez zamawiającego w ogłoszeniu o postępowaniu lub w siwz. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie:

- braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu,

- spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w ogłoszeniu o postępowaniach prowadzonych w trybach, których procedura przewiduje kwalifikację wykonawców .