Odpowiedzialność majątkowa w związku z udzielaniem zamówień publicznych

Marek Okniński
04.05.2016 10:43
A A A
Odpowiedzialna majątkowa w związku z udzielaniem zamówień publicznych

Odpowiedzialna majątkowa w związku z udzielaniem zamówień publicznych (Fot.Shutterstock)

Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialność ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa urzędnik samorządu terytorialnego może być pociągnięty do odpowiedzialności majątkowej w sytuacji gdy wyrządzi szkodę przy wykonywaniu władzy publicznej.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialność ponosi osoba która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

- na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa ;

- rażące naruszenie prawa, o którym mowa powyżej, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego ,

- rażące naruszenie prawa zostało stwierdzone zgodnie z zakresem określonym w art. 6 ustawy wskazanej na wstępie.

Ponieważ przepisy ustawy Pzp nie przewidują aby osoby udzielające zamówień publicznych w trakcie prowadzenia procedur określonych przepisami tej ustawy wydawały decyzje czy postanowienia administracyjne ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa nie ma zastosowania. Zakres odpowiedzialności z tytułu podjętych przez urzędnika decyzji w czasie procedury udzielania zamówienia publicznego regulowany jest przepisami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedzialność majątkowa w związku z udzielaniem zamówień publicznych

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialność ponosi osoba (w tym pracownik jednostki sektora finansów publicznych, któremu powierzono określone czynności przewidziane w przepisach Pzp związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego), która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych organ orzekający w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych zobowiązany jest wziąć pod uwagę stopień winy oraz skutki i stopień szkodliwości czynu. Katalog kar przewidziany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmuje: upomnienie, naganę, karę pieniężną w wysokości do trzech pensji, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.