Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę

Marek Okniński
22.05.2017 11:16
A A A
Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę

Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę (Agencja Gazeta)

Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy wycofanie oferty przetargowej przed upływem terminu składania ofert wyznaczonym przez zamawiającego.

Określając wyżej wskazane uprawnienie ustawodawca nie sprecyzował niestety procedur związanych z wycofaniem oferty (w przeciwieństwie do zasad zwrotu oferty złożonej po terminie, w którym to przypadku ustawa Pzp wskazuje sposób działania).

Biorąc pod uwagę fakt, że wycofanie oferty przetargowej jest oświadczeniem woli w rozumieniu przepisu art. 60 Kodeksu cywilnego, powinno zostać złożone przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

Prawidłowo złożone przez wykonawcę oświadczenie o wycofaniu oferty powoduje, iż oferta uznawana jest za niezłożoną.

Wycofanie oferty przetargowej

Wobec braku rozwiązań ustawowych pojawia się przy wycofaniu oferty przetargowej problem formalny - przepisy nie wskazują czy zamawiający powinien technicznie (fizycznie) zwrócić ofertę , czy też może ją zatrzymać i załączyć do akt postępowania przetargowego . W tym miejscu należy odwołać się do praktyki udzielania zamówień publicznych oraz celu regulacji prawnych i podejmowanych czynności.

W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na gruncie przepisów prawa.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Termin wycofania oferty przetargowej

Racjonalnym działaniem zamawiającego jest zwrot wycofanej oferty najpóźniej po dokonaniu publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu , którego dotyczy wycofywana oferta.

W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się aby zamawiający określał w siwz zasady zwrotu wycofanej oferty, w szczególności aby wskazał sam fakt zwrotu wycofanych ofert, termin, oraz zasady ponoszenia kosztów zwrotu oferty . Takie działanie może wpłynąć pozytywnie na prowadzone postępowania, na czym skorzystają zarówno zamawiający jak również wykonawcy .

Podstawa prawna:

art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.