Partnerzy serwisu:
Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania weszło w życie 24 stycznia 2017 roku

Z dniem 24 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r. poz. 47) *1

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania

Wprowadzone wyżej wskazanym rozporządzeniem zmiany dostosowują zasady ustalania kosztów postępowania odwoławczego do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp , w tym w szczególności w zakresie zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wynosi 15 000 zł.

Ponadto rozporządzenie precyzuje również sposób ustalania kosztów postępowania odwoławczego w przypadku wnoszenia postępowania odwoławczego przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Wysokość wpisu od odwołania

Wykonawca wnosząc odwołanie zobowiązany jest wpłacić kwotę wpisu w wysokości wskazanej poniżej:

Do odwołań wniesionych do Prezesa KIO przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

*1 Zmiana dotyczy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. poz. 238).