'Długi weekend' nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

Marek Okniński
30.10.2020 15:28
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (Agencja Gazeta)

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują żadnych okoliczności powodujących wydłużenie terminu na wniesienie odwołania, w tym również okoliczności związanych z "długimi weekendami".

Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin na wniesienie odwołania upłynął odwołującemu 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oznacza to, że wniesienie odwołania po tym terminie skutkuje koniecznością jego odrzucenia na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

W tym miejscu podkreślić należy, że termin na wniesienie odwołania określony w przepisach Prawa zamówień publicznych[1] ma charakter zawity. W konsekwencji nie było możliwe uznanie argumentacji podnoszonej przez odwołującego w sprawie rozstrzyganej przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej 16 lipca 2020 r[2].

W wydanym wyroku wskazano, że nie są zasadne argumenty odwołującego, zgodnie z którymi nie mógł on podnieść zarzutu wcześniej, gdyż z uwagi na „długi weekend" zamawiający udostępnił mu ofertę przystępującego dopiero 5 dnia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Po pierwsze, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują żadnych okoliczności powodujących wydłużenie terminu na wniesienie odwołania, w tym również okoliczności związanych z „długimi weekendami". Po drugie, nie było przeszkód, aby odwołujący zwrócił się do zamawiającego o udostępnienie oferty przystępującego przed „długim weekendem", gdyż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty udostępnia się od ich otwarcia[3].

W tym stanie rzeczy nie można uznać argumentacji przywołującej brak możliwości wniesienia odwołania ze względu na „długi weekend"  za zasadną, przy czym podstawowym powodem jej nieuznania jest fakt, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wydłużenia terminu na wniesienie odwołania bez względu na okoliczności faktyczne.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

[1] Zarówno w aktualnie obowiązującym stanie prawnym jak i w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku

[2] sygn. akt: KIO 1307/20

[3] w stanie prawnym obowiązującym od 2021 roku – niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 3 dni od upływu terminu ich składania.