Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Marek Okniński
29.10.2021 08:30
A A A
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia ((Fot. Shutterstock))

Wskazane przepisy należy uznać za określające uzupełniającą zasadę zgodnie, z którą specyfikacja warunków zamówienia powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępniania specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W praktyce udzielania zamówień publicznych występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może zostać zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1] „Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.".

Wskazany przepis stanowi jedno z narzędzi mających zapewnić istnienie w postępowaniu uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i jego przejrzystość. Równocześnie określa on pewną zasadę - okres, w którym specyfikacja warunków zamówienia ma być dostępna dla wykonawców. W ramach tej zasady specyfikacja powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zasady mają jednak to do siebie, że istnieją od nich wyjątki i takim wyjątkiem jest sytuacja, w której publikacja ogłoszenia następuje w dniu, który nie jest dniem roboczym zamawiającego.

W tym miejscu należy wskazać na art. 509 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że:

„1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

 2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.".

Wskazane przepisy należy uznać za określające uzupełniającą zasadę zgodnie, z którą specyfikacja warunków zamówienia powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępniania specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Powyższe znajduje oparcie w dotychczasowym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2].  Zdaniem KIO z racjonalnego punktu widzenia (niezależnie nawet od zakazów wynikających z prawa pracy), nadmiernym obciążeniem zamawiających byłoby żądanie od nich, by wymagali od swoich pracowników stawiania się w pracy w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy w celu zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej.

W opinii Izby działaniu, w którym specyfikacja warunków zamówienia zamieszczana jest dnia następnego po dniu/dniach wolnych od pracy, następujących po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, nie można również zarzucić naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania. Wszyscy wykonawcy otrzymują możliwość zapoznania się ze specyfikacją w tym samym momencie i na równych zasadach dostępności, mając również nadal odpowiedni czas na przygotowanie oferty.

                                                          Autor: Marek Okniński

[1] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

[2] Sygn. akt: KIO/KU59/17