Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Marek Okniński
22.10.2021 08:30
A A A
Komisja Finansów Publicznych podczas posiedzenia dotyczącego afery Getback, 2.10.2021

Komisja Finansów Publicznych podczas posiedzenia dotyczącego afery Getback, 2.10.2021 (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny informować się (poprzez przedstawienie oświadczeń popartych dowodami) o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

Zgodnie z art. 15s ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych nieustalenie lub niedochodzenie od wykonawcy umowy o zamówienie publiczne, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny informować się (poprzez przedstawienie oświadczeń popartych dowodami) o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Przedkładana informacja powinna dotyczyć zdarzeń będących w związku z realizacją zamówienia publicznego a nie zdarzeń mających jedynie związek z COVID-19, ale już bez wpływu na realizowane zamówienie.

W szczególności zdarzenia stanowiące podstawę oświadczeń mogą dotyczyć:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

3) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy.

Powyższy katalog okoliczności jest otwarty, co umożliwia wykonawcy umowy o zamówienie publiczne występowanie np. o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, również w innych niż wskazane powyżej sytuacjach.

Jak wskazano powyżej dla podjęcia o zmianie umowy o wykonanie zamówienia publicznego w związku z art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, konieczne jest wykazanie okoliczności mających wpływ na należyte wykonanie umowy. Wskazany przepis wprost wskazuje, że inicjatywa dowodowa leży po stronie tego podmiotu, który powołuje się na określone trudności.

Zamawiający uznając, że przedstawione dowody są przekonujące i uzasadniają skorzystanie z art. 15r wskazanej powyżej ustawy, nie naraża się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z wskazanym na wstępie art. 15 s.

                                                                                               Autor: Marek Okniński