Partnerzy serwisu:
Od dnia 1 stycznia 2012 obowiązuje nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Realizując wskazaną dyspozycje Prezes Rady Ministrów w dniu 16 grudnia 2011 r. podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Zapamiętaj !

Od dnia 01 stycznia 2012 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł.

Zasada

Od dnia 01 stycznia 2012 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 14.000 , co przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza, że wskazanej ustawy nie stosujemy do zamówień, których wartość nie przekracza 56.274,40 zł netto (dotychczas obowiązująca kwota wynosiła 53.746,00 zł. ).

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 01 stycznia 2012 r. stosuje się dotychczas obowiązujący średni kurs euro.