Partnerzy serwisu:
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2012 roku zastosowanie znajdują dwa nowe rozporządzenia wydane w związku z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649).

Pierwsze z wyżej wymienionych rozporządzeń wprowadza stały kurs euro, stanowiący przelicznik wartości progowych określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Z dniem 01 stycznia 2012 r. kurs przeliczeniowy wynosi 1euro = 4,0196 zł. netto.

Drugie z rozporządzeń wprowadzone zostało w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., zmieniającego dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.

Konsekwencją wprowadzenia wyżej wymienionych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów jest zmiana dotychczas obowiązujących kwot, po przekroczeniu których zmianie ulega procedura udzielenia zamówienia publicznego.

Poniżej przedstawiam zestawienie obecnie obowiązujących progów i kwot przeliczonych po nowym kursie euro, których przekroczenie wpływa na konieczność zmiany procedury udzielenia zamówienia publicznego.

14.000 = 56.274,40 zł. netto.

130.000 = 522.548,00 zł. netto.

200.000 = 803.920,00 zł. netto.

5.000.000 = 20.098.000,00 zł. netto.