Partnerzy serwisu:
Jeżeli "bieżąca konserwacja" nie jest robotą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, a tym samym Prawa zamówień publicznych, powstaje pytanie, czy powinna być kwalifikowana jako dostawa czy usługa?

Przy klasyfikacji rodzajowej czynności z zakresu bieżącej konserwacji, zasadnicze znaczenie odgrywa okoliczność, iż ustawodawca definiując w ustawie prawo budowlane pojęcie remontu wyraźnie wskazał na konieczność rozróżnienia remontu od prac polegających na bieżącej konserwacji. Ze względu na fakt, iż bieżąca konserwacja została wyłączona z zakresu prac remontowych, stwierdzić należy, że czynności z zakresu bieżącej konserwacji nie stanowią robót budowlanych i wobec tego nie podlegają przepisom Prawa budowlanego. Jeżeli "bieżąca konserwacja" nie jest robotą budowlaną w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane, a w konsekwencji również w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, powstaje pytanie, czy powinna być kwalifikowana do kategorii dostaw, czy też usług. Z pewnością "bieżąca konserwacja" nie mieści się w pojęciu dostaw określonych w art. 2 pkt 2 ustawy pzp, który stanowi, iż przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, oraz leasingu. Prace wykonywane w ramach bieżącej konserwacji należy zakwalifikować zatem do kategorii usług.

W konsekwencji do kategorii usług należy zaliczyć również bieżące konserwacje dróg, przy tym bez znaczenia pozostaje okoliczność, że w klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) czynności te zostały skonkretyzowane pod kodami rozpoczynającymi się od cyfr 45 i kolejnych, a więc w dziale dotyczącym robót budowlanych. Należy bowiem stwierdzić, że jakkolwiek słownik CPV może być pomocny w przyporządkowaniu przedmiotu zamówienia do określonej kategorii zamówień, to w przedmiocie odpowiedniej klasyfikacji zamówienia nie ma on charakteru wiążącego. Stosowanie nazw i kodów CPV służyć ma bowiem przede wszystkim celom statystycznym oraz zapewnieniu porównywalności przedmiotów zamówień w ujęciu europejskim. Natomiast rozstrzygające znaczenie w tej kwalifikacji odgrywa istota przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres, wielkości i rodzaj prac składających się na dane zamówienie.

Mając na względzie charakterystykę prac związanych z bieżącą konserwacją dróg, należy stwierdzić, że ich specyfika polega na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi, tj. uzyskaniu efektu w postaci przywrócenia drogi wolnej od wad technicznych, uzyskaniu pierwotnej zdolności użytkowej utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych.

Charakter tych prac sprowadza się bowiem do uzupełnienia powstałych ubytków w nawierzchni asfaltowej poprzez uprzednią wycinkę części zniszczonej, a następnie wypełnieniu ubytku odpowiednią mieszanką chemiczno-asfaltową. Działania te mają więc charakter odtworzeniowy, wymagający wykorzystania nowych elementów infrastruktury, a nie utrzymanie w należytym stanie elementów już istniejących. Jednocześnie roboty te prowadzone są na drogach, które posiadają uszkodzenia nawierzchni, a zasadniczym celem podjętych działań jest przywrócenie stanu pierwotnego drogi.

W konsekwencji, roboty polegające na usuwaniu awarii dróg nie mają charakteru bieżącej konserwacji, której zasadniczym celem jest utrzymanie drogi w dobrym stanie, zabezpieczenie przed zużyciem lub zniszczeniem, a tym samym zagwarantowanie użytkowania drogi w sposób zgodny z warunkami bezpieczeństwa i jej przeznaczeniem. W przeciwieństwie bowiem do remontów cząstkowych dróg, prace z zakresu bieżącej konserwacji nie zmierzają do przywrócenia pierwotnego stanu drogi, lecz mają jedynie na celu utrzymanie drogi w należytym stanie poprzez wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych, porządkowych (np. mycie dróg, usuwanie zalegającego piasku) oraz realizowanie prac zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, takich jak usuwanie śniegu, zwalczanie śliskości itp.

Za powyższym stanowiskiem przemawia również okoliczność, że co do zasady remonty cząstkowe dróg nie mają charakteru prac bieżących wykonywanych stale lub powtarzanych cyklicznie w ściśle określonych odstępach czasowych. Roboty te są zazwyczaj zlecane dopiero po ujawnieniu się danej awarii bądź ubytku nawierzchni, na wyraźne wcześniejsze zlecenie inwestora, co zasadniczo czyni je pracami o charakterze interwencyjnym.

 • Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma przeszkód, aby własna jednostka administracyjna realizowała niektóre zadania samodzielnie, bez udziału wykonawców, robotę budowlaną.
 • Doświadczenie wykonawcy robót budowlanych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W celu potwierdzenia, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego spełnia wymogi dotyczące posiadanego doświadczenia, zamawiający ma prawo wymagać wykazu wykonanych uprzednio zamówień.