Partnerzy serwisu:
W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma przeszkód, aby własna jednostka administracyjna realizowała niektóre zadania samodzielnie, bez udziału wykonawców, robotę budowlaną.

Pytanie

Nasz zakład jest jednostką administracyjną jednostki samorządu terytorialnego, bez osobowości prawnej, powołany Uchwałą Rady Miejskiej. Zadania realizujemy na podstawie statutu, tj. zaopatrujemy w wodę mieszkańców gminy, oczyszczamy ścieki, zarządzamy budynkami, usuwamy awarie wodno-kanalizacyjne. Realizujemy inwestycje związane z budową sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjne w ramach przyznanych przez gminę dotacji celowych.

Czy nasz zakład może zrealizować inwestycje własnymi siłami poprzez naszych pracowników (bez ogłaszania przetargu), jeżeli środki przyznane na budowę kanalizacji sanitarnej opiewają na kwotę 160.000 zł. W ramach tej kwoty ponieśliśmy już koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, natomiast poniesiemy jeszcze koszty z wyborem Inspektora Nadzoru. Obliczyliśmy, że na zakup materiałów, wykonanie analiz ścieków, geodezji powykonawczej itd. wydamy ok.40.000 zł. Gminę obciążylibyśmy fakturami za powyższe oraz kosztorysem powykonawczym za pracę naszych pracowników. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z ustawą o finansach publicznych?

Odpowiedź

W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma przeszkód, aby własna jednostka administracyjna realizowała niektóre zadania samodzielnie, bez udziału wykonawców, robotę budowlaną. W takiej sytuacji jednostka nie będzie zobligowana do zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż zgodnie z definicją zamówienia publicznego, określoną w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatne umowy, zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

W omawianym przypadku nie dojdzie do zawarcia odpłatnej umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Wprawdzie art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowi, że: "Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej". Jednakże przepis ten dotyczy wydatkowania środków na zewnątrz, poza działaniami wykonywanymi samodzielnie przez jednostkę. Wobec powyższego, wykonanie zadania siłami własnymi a następnie wystawienie faktury nie stanowi naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, o ile działanie takie nie jest sprzeczne z zapisami statutu.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 44 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.); ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.).

* Autorka jest praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych udziela w ramach współpracy z wydawnictwem prawniczym. www.portalzp.pl