Partnerzy serwisu:
W umowie o zamówienie publiczne warto zawrzeć zapis o sukcesywnej, wynikającej z potrzeb zamawiającego realizacji zamówienia.

Pytanie

Jaką wskazać wartość przedmiotu zamówienia w umowie, jeśli na początku roku nie jestem w stanie przewidzieć zmian ilościowych, czy częstotliwości potrzebnych usług na cały rok? Dotyczy to na przykład badań okresowych pracowników, dostawy koksu, czy też dostawy wody mineralnej dla pracowników.

Odpowiedź

Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć dokładnej ilości zamawianych dostaw / usług / robót budowlanych, wartość umowy odnieść powinieneś do maksymalnej wartości nominalnej Twojego zobowiązania wynikającego z umowy, ustalonego np. w oparciu o kwoty z planu finansowego Twojej jednostki.

Żądając złożenia oferty wymagaj podania ceny jednostkowej za wykonanie usługi bądź dostawy. Pamiętaj jednak o tym, aby podać szacunkową ilość, na przykład wynikającą z realizacji zamówień w latach ubiegłych. Ten zabieg pozwoli wykonawcom na skalkulowanie realnej ceny jednorazowego świadczenia, ściśle związanej z przewidywaną ilością świadczeń. Praktyka pokazuje, że w przypadku braku szacunkowej liczby świadczeń, cena jednostkowa istotnie wzrasta, nie ma przeszkód jednak, abyś uwzględnił i to ryzyko.

Możesz wskazać jedynie ilości przybliżone?

W umowie zawrzyj zapisy o sukcesywnej, wynikającej z Twoich potrzeb, realizacji zamówienia. Zaznacz również, że podane przez Ciebie ilości są ilościami przybliżonymi, a w konsekwencji zastrzeż, że wykonawca nie może domagać się realizacji ilości świadczeń określonych poprzez ilość szacunkową.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt. 12, art. 150 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia konsultantów zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl