Partnerzy serwisu:
Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30.000 euro, tylko w określonych ustawą przypadkach, będzie mógł ustalić jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy - cenę realizacji zamówienia.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że przepisy zmieniające Prawo zamówień publicznych zaczną obowiązywać na przełomie października i listopada.

Zmiana w zakresie kryteriów wyboru wykonawcy

Uwzględniając postulaty przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego ustawodawca postanowił, że co do zasady kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy, jeżeli przedmiot zamówienia będzie powszechnie dostępny, dodatkowo charakteryzując się ustalonymi standardami jakościowymi. *

Biorąc pod uwagę ograniczenia wprowadzone nowelizacją w większości udzielanych zamówień publicznych, obok kryterium ceny realizacji zamówienia, będą musiały zostać ustalone przez zamawiającego inne kryteria wyboru wykonawcy zamówienia odnoszące się w szczególności do: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, aspektów środowiskowych, społecznych, innowacyjności, serwisu, terminu wykonania zamówienia oraz kosztów eksploatacji.

Warto przypomnieć, że kryterium ceny już w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie musiało mieć znaczenia decydującego - zasada ta została utrzymana również nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Co jeszcze zostało zmienione w Prawie zamówień publicznych?

Oprócz wyżej opisanej zmiany w zakresie kryteriów oceny złożonych ofert nowelizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące:

- ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez podmiot udostępniający zasoby wykonawcy zamówienia publicznego,

- uproszczenia procedur udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych,

- okoliczności zatrzymania wadium przetargowego przez zamawiającego,

- ustalania rażąco niskiej ceny (wprowadzany jest obowiązek badania rażąco niskiej ceny w sytuacji, gdy cena określona w ofercie o 30% odbiega od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Jak wygrać przetarg? Teraz rozbudowany poradnik przedsiębiorcy w formie minibook >>

* Patrz zapis nowego art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych: "Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia".