Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji grupy kapitałowej, odsyłając w tym zakresie do przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, grupę kapitałową tworzą wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę włącznie z tym przedsiębiorcą .

Kwestię przynależności przedsiębiorców do tej samej grupy kapitałowej, jako podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego analizował Europejski Trybunał Sprawiedliwości w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 maja 2009 roku wydanego w sprawie Assitur (C-538/07).

Grupy kapitałowe mogą przybierać różne formy

W treści uzasadnienia wskazano, iż grupy kapitałowe mogą przybierać różne formy i obierać odmienne cele , a zatem nie można całkowicie wykluczyć, iż przedsiębiorstwa zależne będą dysponowały pewną samodzielnością w prowadzeniu swej polityki handlowej i działalności gospodarczej i tym samym będą działać w sposób konkurencyjny.

Co ciekawe, we wspomnianym orzeczeniu podkreślono jednoznacznie, iż zasadnicze pozbawienie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw prawa do udziału w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego byłoby niezgodne z prawem Unii Europejskiej, prowadziłoby bowiem w konsekwencji do ograniczenia konkurencji na szczeblu wspólnotowym.

Prawo zamówień publicznych

Mając na celu nie ograniczanie konkurencji, ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie w tym sam postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konkurencyjnych względem siebie ofert złożonych przez przedsiębiorców wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Jednak zawsze zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawców będących członkami grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, nie wykazując, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Powyższe ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu zmów cenowych i naruszaniu zasad uczciwej konkurencji. Jak wygrać przetarg? Teraz rozbudowany poradnik przedsiębiorcy w formie minibook >>