Partnerzy serwisu:
19 października 2014 roku weszła w życie znowelizowana wersja ustawy Prawo zamówień publicznych. Jej tekst określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą.

Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 19 października 2014 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie.

Dz.U.2013.907

2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 8

2013.09.24 zm. Dz.U.2013.1047 art. 1

2013.12.24 zm. Dz.U.2013.1473 art. 1

2014.04.16 zm. Dz.U.2014.423 art. 1

2014.07.08 zm. Dz.U.2014.811 art. 2

2014.7.25 zm. Dz.U.2014.915 art. 19

2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 13

2014.09.13 zm. Dz.U.2014.1146 art. 83

2014.10.19 zm. Dz.U.2014.1232 art. 1

USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity)

Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne

Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne

Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych

Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Ustawa PZP - Dział VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Ustawa PZP - Dział VIII Zmiany w przepisach obowiązujących

Ustawa PZP - Dział IX Przepisy przejściowe i końcowe

Ustawa PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane