Partnerzy serwisu:
Prezentujemy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które określa średni kurs złotego, będący podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 23 grudnia 2013 r

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,

z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249.

§ 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473.

 • Pzp - nowelizacja ustawy

  nowelizacja Prawa zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy na Komunikaty.pl
  Prawo zamówień publicznych
 • Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Obowiązek złożenia oświadczenia w zakresie określonym przez art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy czynności wykonanych od momentu wszczęcia (ogłoszenia) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma zatem zastosowania do czynności wykonanych na etapie przygotowania postępowania. Kiedy składać oświadczenie?
  Oświadczenie o wyłączeniu z postępowania może być złożone po zidentyfikowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.